دوره جدید جامع تربیت مدرس

برگزاری دوره جدید جامع تربیت مدرس بین المللی در تیر ۱۴۰۰