اولین مدرسه تابستانه کیان

با حضور بیش از چهل تن از برترین ترینرهای ایرانی و چند تن از بزرگان آموزش زبان دنیا